Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Målsætning

Målsætning

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter ønsker støtte og fremme en frivillig, uegennyttig social indsats, der fordomsfrit og respektfyldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov.

En frivillig social indsats bringer ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere sammen i et ligeværdigt fællesskab, hvor frivillige stiller sig til rådighed med tid, omsorg og nærvær.
 
Målet er

Målet er lokalt at udvikle et fællesskab mellem frivillige - der har overskud, tid og ressourcer - og borgere, der måtte have specielt behov for støtte og medmenneskelig omsorg. Fællesskabet skal være båret af gensidig lyst og engagement.
 
Bestyrelsen ønsker

Bestyrelsen ønsker at fremme et lokalt samspil mellem frivillige og professionelle set i et helhedsorienteret perspektiv, hvor brugere, frivillige og professionelle supplerer hinanden i respekt for forskellige tilgange og fælles mål.

Forandringsteori 2019 - 1921

FRISEs Vision for frivilligcentre i Danmark

 

 

Guldborgsund Frivilligcenter er det centrale sted

Guldborgsund Frivilligcenters mål er at støtte og udvikle det frivillige sociale samspil i lokalområderne, samtidig med at centret ønsker at være det centrale sted, hvor borgere kan henvende sig for råd og vejledning om relevante frivillige aktiviteter i Guldborgsund Kommune!

Til rådighed

Guldborgsund Frivilligcenter stiller sig til rådighed med støtte og vejledning til individuelle frivillige, de frivillige organisationer og foreninger, der aktivt ønsker at fremme og støtte det frivillige sociale samspil i Guldborgsund. Centeret varetager opgaver som:

  • Formidling og synliggørelse af frivillige aktiviteter.
  • Hjælp til at ansøge om midler til den frivillig indsats.
  • Sparring og iværksættelse af nye tiltag.
  • Midlertidige lokaleudlån.
  • Dannelse af selvhjælps- og netværksgrupper.
  • Undervisning, oplæg og foredrag.
  • Kurser og temadage for frivillige.
  • Møde- og konferenceaktiviteter.

 

 

Brug Facebook bedre

Guldborgsund Frivilligcenters mål

Rammer for arbejdet i Udvalg nedsat af bestyrelsen

Politisk Udvalg

Udvalget skal holde øje og reagere på politiske tiltag inden for det frivillige sociale område.
Udvalget kan selv tage politiske emner op for at styrke centret og de frivillige/foreningernes arbejde.
Udvalget opgave er at styrke samspillet med politikerne og de politiske udvalg.
Udvalget indsamler information om, hvad der rører sig politisk vedrørende socialt frivilligt arbejde.
Udvalget udarbejder oversigt over bestyrelsesmedlemmernes politiske kontakter.
Udvalget tager initiativet til at invitere relevante personer til et besøg på centret
Udvalget udarbejder presse materiale og giver udtalelse vedrørende politiske relevante spørgsmål, efter anvisning fra bestyrelsen.
Udvalget har til opgave at inddrage de frivillige foreninger eller andre, hvis det er formålstjenstligt.
Udvalget nedsættes på bestyrelsesmødet i oktober.

Udvalget fremlægger på 4. bestyrelsesmøde i december en plan for det kommende års arbejde.

I planen skal følgende spørgsmål være besvaret

Hvilken vinkel lægger centeret i forhold til politikerne, inden for rammen af centerets visioner, fokusområder og de mål, centeret har sat sig.

Hvilke mål vil udvalget opnå i løbet af det næste år.

Hvordan vil udvalget nå målene.


Der holdes møder efter behov og udvalget arbejder hele året.

Udvalget nedsættes på 3. møde i oktober.

Udvalget består 2017-18 af Erling, Kenneth, Birgitte, Jan

Jan er tovholder.

Referent: Jan

Generalforsamlingsudvalget

Generalforsamlingen foregår i maj måned

Udvalget arranger selve dagen med forslag til:

Ordstyrer

Referent

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af revisor

-samt klargøre indkomne forslag.

Samt evt. andre opgaver i følge vedtægterne.

Arrangementet forelægges bestyrelsen til godkendelse senest på bestyrelsesmødet i april.

Personalet står for den praktiske planlægning og afviklingen af selve dagen.

 

Hele bestyrelsen har praktiske opgaver på dagen.

Udvalget nedsættes på 4. bestyrelsesmøde i december.

Der afholdes ca. 4-5 møder og arbejder i perioden: januar/maj. 

Udvalget består 2017-18 af:

Anne-Marie, Erling, Jørgen, Signe, Birgitte, Jan

Birgitte er tovholder pt.

Referent: Jan

Dialogmødeudvalget

Møde hvor de frivillige foreninger og politikere har mulighed for at mødes og drøfte vilkårene og fremtiden for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Evt. kan medarbejdere fra kommunen inddrages/inviteres

Udvalget beslutter temaet og de overordnede rammer for afviklingen af arrangementet.

Personalet har ansvaret for Invitationer, planlægningen og afviklingen af dagen.

Hele bestyrelsen deltager aktivt med afvikling af mødet på selve dagen.

Mødet foregår i oktober eller november måned.

Borgmester, kommunaldirektør, formanden for Social, -sundhed og omsorgsudvalget inviteres samt byrådets politikere.

Frivilligprisen uddeles på mødet.

Arrangementer forelægges bestyrelsen til godkendelse

Ved fremlæggelse til godkendelse på bestyrelsesmødet skal følgende spørgsmål være besvaret:

Beskriv problemstilling omkring fokusområdet, der ønskes behandlet.

Hvad vil vi som frivilligcenter have ud af mødet?

Hvad er formålet med mødet for politikerne?

Hvad er formålet med mødet for frivillige?

I hvilken ramme opnås målet bedst?

 

Udvalget nedsættes på 5. bestyrelsesmøde i februar.

Der afholdes ca.  4.-5 møder og arbejder i perioden: januar og igen fra august til dialogmødet.

Udvalget består 2017-18 af: Else, Anne-Marie, Bjarne, Erling, Signe, Birgitte.

Birgitte er tovholder og indkalder til møde.

Referent: aftales fra gang til gang

Referent: Birgitte

 

.