Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Begivenheder

GENERALFORSAMLING 2018

Guldborgsund Frivilligcenter afholder generalforsamling.

Vi indbyder vore medlemmer til generalforsamling 
Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 17:00
SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, Nykøbing F. 

Af hensyn til efterfølgende mindre traktement.

Tilmelding senest 10. maj tlf.: 54 82 00 55 - sekr@fri-villig.dk

Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.

Du kan printe invitationen her

 

Regnskab 2017

Nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden

Revideret dagsorden for 2018

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
5. Forelæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
(Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand i lige årstal
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af  3 suppleanter for 1 år.
11. Valg af revisor for 1 år
12. Eventuelt

.