Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Begivenheder

GENERALFORSAMLING 2019

Vi indbyder vore medlemmer til generalforsamling

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00
SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.
 
Af hensyn til efterfølgende mindre traktement.
Tilmelding senest 10. maj tlf.: 54 82 00 55
 
Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.

DAGSORDEN 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent.

3.     Valg af stemmetællere.

4.     Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

5.     Forelæggelse af revideret regnskab

6.     Indkomne forslag
       (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)

7.     Fastsættelse af kontingent

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
        blandt den Frivillige Sociale Indsats.

        I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
        I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år, blandt den Frivillige Sociale Indsats

    1. Suppleant er den, der vælges med flest stemmer.
    2. Suppleant er den, der vælges med næst flest stemmer.

10. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges uden for den frivillige sociale indsats for 1 år

      1 suppleant vælges for et år.

11. Valg af revisor for 1 år.

12. Eventuelt.

.