Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Frivilligpolitikken

Frivilligpolitikken

Frivilligpolitik for det sociale område

Definition

Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse for de aktiviteter, som frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner udfører indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

En frivillig social indsats er en indsats, der:

 • har udgangspunkt i den frivilliges ressourcer, lyst og formåen
 • ydes til personer, der har behov for eller ønske om en ekstra indsats, hjælp eller støtte ud over det offentlige tilbud
 • udføres for andre end familie og nærmeste sociale netværk
 • udføres uden fysisk, økonomisk eller retslig tvang
 • sker i et gensidigt, ligeværdigt og ulønnet aftaleforhold mellem frivillig og bruger

 
Supplement til den offentlige indsats

Guldborgsund Kommune mener at det frivillige sociale arbejde er et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område, men kan og skal ikke erstatte kommunens myndighedsopgaver.

Værdier der ligger til grund for politikken

 • tillid
 • åbenhed
 • respekt
 • dialog
 • netværk

Lovgrundlag

Servicelovens §18
Servicelovens §79

Vision

Frivilligpolitikken skal signalere en anerkendelse af den frivillige indsats, som en vigtig faktor  i udviklingen at det lokale velfærd

Med frivilligpolitikken at opbygge et velfærd, der bygger på et tæt og konstruktivt samarbejde mellem borgere, de frivillige og det offentlige

Formål

 • At sikre et godt samspil mellem den frivillige indsats og den kommunale indsats
 • At styrke det forebyggende arbejde og hjælpe de borgere, der har brug for en ekstra indsats i form af hjælp og støtte

Samspillet skal baseres på tillid og respekt for hinandens opgaver og roller.

Guldborgsund Frivilligcenter

Guldborgsund Kommune ønsker at Guldborgsund Frivilligcenter er ”hovedindgangen” til den frivillige sociale indsats

Guldborgsund Kommune ser Guldborgsund Frivilligcenter, som en vigtig samarbejdspartner og talerør for den frivillige sociale indsats i Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune betragter bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter som  en naturlig  samarbejdspartner og høringspart i udvikling, implementering og evaluering af Frivilligpolitikken for det sociale område.

Guldborgsund Frivilligcenters mål

Mål med frivilligpolitikken

I samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter ønsker Guldborgsund Kommune at

 • styrke samarbejdet til de frivillige, der yder en frivillig social indsats
 • udvikle den frivillige sociale indsats
 • styrke kendskabet til den frivillige sociale indsats hos borgerne
 • styrke kendskabet til den frivillige sociale indsats internt og på tværs af de forskellige fagområder i kommunen
 • udvikle samarbejdsformer, der sikrer et større sammenhæng mellem de frivillige tilbud og de kommunale tilbud, således at tilbuddene supplerer hinanden

Målgruppen for den frivillige sociale indsats

Målgruppen for den frivillige sociale indsats regnes især borgere, der har brug for hjælp og støtte, som kan supplere kommunens tilbud eller hvor kommunen ikke har tilbud.

Handleplan for Frivilligpolitikken

Guldborgsund Kommune vil:

 • støtte Guldborgsund Frivilligcenter økonomisk
 • medvirke til at det er  nemt at være frivillig i Guldborgsund
 • samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter om planlægning og deltagelse i relevante informations – og dialogmøder mellem de frivillige og kommunale medarbejdere
 • sikre bindeled til kommunalbestyrelsen ved at udpege formanden for social- og sundhedsudvalget som tilforordnet i bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter - uden stemmeret
 • sikre bindeled til  kommunen  ved at udpege en kommunal kontaktperson, som er tilforordnet i bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter - uden stemmeret
 • udpege en kommunal kontaktperson, som er det daglige  bindeled mellem kommunen og det frivillige sociale område
 • vejlede omkring mulighederne for at søge tilskud til den frivillige sociale indsats og forebyggende aktiviteter i henhold til Servicelovens  §18 og §79
 • afsætte en årlig pulje iht. §18 til støtte af nye frivillige initiativer, der kan søges hele året indtil puljen er opbrugt
 • afsætte en årlig pulje til støtte af  igangværende frivillige initiativer indenfor både §18 og §79
 • at sikre åbenhed om puljerne til støtte af frivillige sociale initiativer
 • stille kommunale lokaler til rådighed i det omfang det er muligt
 • udarbejde samarbejdsaftaler/brugsretsaftaler ved udlån af kommunale lokaler
 • samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter om et årligt dialogmøde mellem de frivillige og kommunalbestyrelsen, hvor fælles mål og handling for kommende år aftales
 • støtte  initiativer i Guldborgsund Frivilligcenter, som vil sikre muligheden for en fælles  annoncering af de frivillige tilbud
 • understøtte og deltage i aktiviteter omkring den årlige Frivilligdag
 • samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter med støtte og evt. deltagelse i projekter der kan udvikle frivillige initiativer til målgruppen

Økonomisk tilskud til det frivillige sociale og forebyggende arbejde

Tilskud ydes i henhold til støtte ved Servicelovens § 18 og § 79.

Rammerne for tildelingen er beskrevet i:

 • Kvalitetsstandard for § 18
 • Kvalitetsstandard for § 79

Særlig prioritering i tildelingen af tilskud

Guldborgsund Kommune har en høj prioritering iht. til

 • Initiativer der støtter netværksdannelse
 • Initiativer der støtter op om borgere som mistrives
 • Initiativer der kan medvirke til at minimere den sociale ulighed

Guldborgsund Kommune har en lav prioritering iht. til:

 • Tilskud til transportudgifter
 • Tilskud til forplejning

Evaluering og justering af Frivillighedspolitikken

Denne politik evalueres løbende i bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter og vil blive revideret i hver byrådsperiode.

Godkendt i byrådet den 23. august 2012

.